آمریکا با حمایت از تایوان، به تمامیت ارضی چین آسیب وارد کرده است


تهران –ایرنا- وزیر امور خارجه چین گفت: آمریکا با حمایت از فعالیت‌های جدایی طلبان تایوان، باعث تضعیف نظم بین المللی شده است و به حاکمیت و تمامیت ارضی چین آسیب وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107833/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87