آیا جاده ابریشم احیا می‌شود؟


تهران- ایرنا- ابتکار «کمربند و جاده» که ایران در قلب آن قرار دارد، طرحی در حال اجرا از یک دهه قبل توسط چین و بزرگترین برنامه زیرساختی در تاریخ جهان شناخته می‌شود که چهار قاره را پیوند می‌دهد؛ طرحی که در اردوگاه آمریکا و غرب به عنوان مهمترین دستاویز در پروژه «چین‌هراسی در جهان» مورد پیگیری قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030740/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF