اذعان مقام بانکی انگلیس به فشار واشنگتن بر لندن برای کاهش روابط با چین


تهران – ایرنا – یکی از مدیران بانک انگلیسی اچ اس بی سی پس از اعتراف به «ضعیف بودن»دولت کشورش دربرابر فشارهای آمریکا برای کاهش معاملات تجاری با چین، ناچار به عذرخواهی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191812/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7