افزایش ۳۴ درصدی منابع اورانیوم چین


افزایش ۳۴ درصدی منابع اورانیوم چین


منبع: https://www.irna.ir/news/85177028/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86