بازدید هیات آژانس ملی تحقیقات اندونزی از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز


تهران – ایرنا – هیاتی از اعضای ارشد آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186442/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C