بایدن درباره برنامه های هسته ای کره شمالی ابراز نگرانی کرد


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری آمریکا به تازگی در نشست خود با رئیس جمهوری چین درباره برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی ابراز نگرانی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293758/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF