برنامه جدید بانک توسعه آسیایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی


تهران – ایرنا – بانک توسعه آسیایی برنامه جدیدی را برای حمایت از آسیا و اقیانوسیه در نبرد علیه تغییرات آب و هوایی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099048/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C