تایوان: در صورت بروز جنگ با چین از کشورهای دیگر نمی‌خواهیم که برای ما بجنگند


تهران- ایرنا- جوزف وو وزیر خارجه تایوان گفت که در صورت بروز جنگ با چین معلوم نیست که چه کشورهایی به تایپه کمک خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099784/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87