توافق تهران و ریاض؛ تغییر جغرافیای سیاسی و شکست هژمونی آمریکا


تهران- ایرنا- تحلیلگران و کارشناسان سیاسی بین المللی توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و گشایش سفارتخانه ها را تغییر دهنده جغرافیایی سیاسی غرب آسیا و شکست سلطه گری و هژمونی آمریکا در خاورمیانه توصیف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053329/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7