حنا ربانی: پاکستان به ایجاد یک روند معتبر تعامل با طالبان کمک می‌کند


تهران- ایرنا- «حنا ربانی کهر» وزیر مشاور امور خارجه پاکستان می‌گوید که او در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که پاکستان به ایجاد یک روند معتبر تعامل با طالبان کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100900/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9