خروج احتمالی ایتالیا از «یک پهنه-یک راه»؛ داستان تکراری عدم استقلال اروپا از آمریکا


تهران- ایرنا- اعلام خروج احتمالی ایتالیا از طرح ابتکاری «یک پهنه-یک راه» به نوعی سناریوی تکراری مداخله آشکار آمریکا در اروپا و جلوگیری از استقلال کشورهای قاره سبز به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226476/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84