در نشست "ایران و خاورمیانه" در حاشیه اجلاس وزیران خارجه گروه ۷ چه گذشت؟


تهران- ایرنا – در حاشیه نشست وزیران امورخارجه گروه ۷ به میزبانی هایاشی یوشیماسا وزیرامورخارجه ژاپن جلسه ویژه ای با عنوان ” ایران و خاورمیانه ” با هدف بررسی موضوعات مرتبوط با ایران و تحولات اخیر خاورمیانه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085695/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87