رسوایی تکان دهنده در زندان های متراکم فیلیپین


تهران – ایرنا – اجساد ۷۰ زندانی روز جمعه و چند هفته پس از کشف جنازه های پوسیده انان در غسالخانه مانیل، به صورت گروهی در بزرگ ترین زندان فیلیپین به خاک سپرده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959210/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86