رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا


تهران- ایرنا – بانک توسعه آسیا امروز سه شنبه اعلام کرد کشورهای در حال توسعه آسیایی رشد ناخالص داخلی ۴.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهند داشت که از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073489/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7