روابط کره جنوبی، چین و ژاپن برای بهبود اقتصادی جهان حیاتی است


تهران- ایرنا – وزیر دارایی کره جنوبی گفت روابط سه جانبه با ژاپن و چین نه تنها برای این ۳ کشور بلکه برای جهان درمیانه چالش های اقتصادی حیاتی و مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098879/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA