روایتی از یک خبر | قطار آشوب سازی غرب در ایستگاه ابرقدرت شرق


تهران – ایرنا – در روزهای اخیر، موج گسترده ای از خبرهای ضدچین در رسانه های غربی-آمریکایی با محوریت بزرگنمایی یک رویداد معمول در برخی شهرهای چین به راه افتاد؛ موجی نه چندان غریب برای مردم ایران که به ظاهر باهدف اطلاع رسانی شکل گرفت اما پشت پرده اش، هدف هدفی دیگر پنهان بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962856/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82