روایت "کیودو" از ملاقات وزیران امور خارجه ایران و ژاپن


تهران- ایرنا – خبرگزاری رسمی ژاپن “کیودو” در گزارشی از ملاقات وزیران امور خارجه ایران و ژاپن در توکیو، بدون اشاره به اقدامات و رویکردها مخرب آمریکا و غرب در قبال جنگ اوکرین، به انعکاس ادعاهای طرف ژاپنی در خصوص رویکرد ایران در قبال این جنگ و نیز اظهارنظر وی در خصوص موضوع هسته ای ایران پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192538/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86