رییس جمهوری برزیل: چین جهان را به جای بهتری تبدیل کرد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور برزیل گفت اگر کشورهای توسعه‌یافته در بحران سال ۲۰۰۸ همانند چین عمل می کردند، جهان جای بهتری برای زندگی می شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084811/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF