سقوط بالگرد نظامی استرالیا در اقیانوس ؛ ۴ خدمه مفقود شدند


تهران-ایرنا-پس از سقوط یک بالگرد ارتش استرالیا در اقیانوس آرام در حین رزمایش شبانه, چهار خدمه نظامی این بالگرد مفقود شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184146/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%DB%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF