شرایط برای ایجاد یک تحول بزرگ در عرصه روابط ایران و چین آماده است


بوشهر_ ایرنا_ رئیس انجمن دوستی ایران و چین گفت: با توجه به این که دولت و مجلس با هم همسو و در مسیر و خط رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت می کنند، شرایط برای ایجاد یک تحول بزرگ در عرصه روابط ایران و چین آماده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096458/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87