طالبان در واکنش به بدرفتاری با زندانیان : در زندان ما اذیت و آزار وجود ندارد


تهران -ایرنا- خبرگزاری باختر افغانستان مدعی شد : در زندان های دولت موقت طالبان هیچ مورد از شکنجه و بد رفتاری با زندانیان در زندان های این کشور وجود ندارد این در حالی است که رسانه های دیگر افغانستان می گویند که زنان در زندان های این کشور با انواع شکنجه و آزار جنسی و قتل مواجه‌ هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151376/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D9%88