ماجرای مرموز فوکوشیما؛ ادامه مخالفت ها با تصمیم جنجالی آژانس


تهران – ایرنا – به رغم اعتراض مردم و اتحادیه های کارگری کره جنوبی و برخی کشورهای منطقه از جمله چین و کره شمالی به خطرات رهاسازی پساب آلوده به مواد رادیو اکتیو از سوی ژاپن در آبهای آزاد، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما این مسئله را خطرناک نمی داند و مجوز آن را به ژاپن داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164015/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3