مالزی: جهان موضع محکم تر در قبال رژیم آپارتاید صهیونیستی اتخاذ کند


تهران – ایرنا – به دنبال تشدید جنگ میان نیروهای مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی، دولت مالزی ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره تبعات تشدید این جنگ، از جامعه جهانی خواست تا موضعی محکم تر در قبال “رژیم آپارتاید صهیونیستی” اتخاذ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251456/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0