مجارستان: جدایی چین برای اروپا اقدام به "خودکشی" است


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که هر حرکتی در راستای جدایی یا حتی کاهش خطرپذیری [در روابط] با چین، برای اروپا اقدام به “خودکشی” است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154247/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA