مذاکره چین و کره جنوبی بر سر ریزتراشه ها


تهران – ایرنا – در بحبوحه نگرانی های جهانی در مورد تامین تراشه های نیمه هادی، وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، در بیانیه ای اعلام کرد چین و کره جنوبی برای افزایش تبادل نظر و همکاری در مورد ریزتراشه ها توافق کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126883/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7