مقام روس: روسیه و چین به اقدامات مخرب غرب در آسیا پاسخ خواهند داد


تهران – ایرنا – گئورگی زینویف مدیر بخش اول آسیایی وزارت خارجه روسیه می گوید غرب به دنبال تخریب معماری امنیتی در حوزه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و جایگزینی آن با ساختار “هند-اقیانوس آرام” مطلوب واشنگتن است و روسیه و چین بدان پاسخ خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225616/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF