مقام سازمان ملل خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با مشارکت زنان شد


تهران- ایرنا- آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان تشکیل حکومت با مشارکت بانوان در افغانستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006779/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA