مقام پنتاگون محاصره احتمالی تایوان را شکست خورده خواند


تهران – ایرنا – مقامات ارشد پنتاگون در گزارشی به سنای آمریکا اعلام کردند که محاصره احتمالی تایوان با شکست مواجه خواهد شد و تهاجم نظامی مستقیم به این جزیره برای پکن بسیار دشوار و با احتمال موفقیت پایین همراه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233814/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF