موضع مبهم سئول در قبال رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا


تهران – ایرنا – منابع کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کردند عملیات ژاپن برای رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما در اقیانوس هیچ مشکل علمی یا فنی ندارد . مقامات کره جنوبی درعین حال در موضعی مبهم اعلام کردند که سئول این اقدام ژاپن را تایید یا رد نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206647/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87