هزاران حامی فلسطین در جنوب فیلیپین راهپیمایی کردند


تهران- ایرنا- هزاران نفر در جنوب فیلیپین در اعتراض به بمباران نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261000/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF