هزاران معترض علیه فساد و تورم در مغولستان تظاهرات کردند


تهران- ایرنا- هزاران نفر از مردم مغولستان در اعتراض به فساد و تورم تظاهرات و به ساختمان‌های دولتی حمله کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962379/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF