هشدار کره جنوبی در باره واکنش سهمگین برابر کره شمالی


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی هشدار داد کره شمالی با واکنشی هسته ای سهمگینی در صورت تلاش برای استفاده از سلاح های هسته ای رو به رو خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095051/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C