وزیر امور خارجه چین در راه روسیه/ هدف سفر مشورت های امنیتی پکن- مسکو


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین از وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست امنیتی و راهبردی بین چین و روسیه شرکت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231200/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86