چین: آمریکا، ناتو، مسکو و کی یف هر چه سریع تر برای صلح مذاکره کنند


تهران-ایرنا – ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس میان چین و روسیه و آغاز هرچه سریعتر مذاکرات صلح شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033334/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87