چین از برخی کشورهای غربی برای نشست «کمربند-راه» دعوت نکرد


تهران -ایرنا- چین در سومین نشست «کمربند-راه» از برخی کشورهای توسعه یافته از جمله مقامات عالی کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا را دعوت نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196161/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF