چین ممنوعیت تورهای گروهی به بیش از ۷۰ مقصد گردشگری را لغو کرد


تهران- ایرنا- چین محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا را برای تورهای گروهی لغو کرد و بدین ترتیب، این ممنوعیت که شامل بیش از ۷۰ مقصد پرسفر دنیا چون آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا بود، برداشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195070/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF