چین و ایران فریب آمریکا را نخواهند خورد


تهران – ایرنا – «آمریکا و برخی غربی ها درتلاش برای ایجاد اختلاف بین چین و کشورهای درحال توسعه هستند تا در روند پیشرفت مشترک کشورهای درحال توسعه خلل ایجاد کنند و آن را به تاخیر اندازند اما چین و اکثریت کشورهای درحال توسعه از جمله ایران فریب آمریکا را نخواهند خورد و توطئه انتشار شایعات علیه جایگاه چین به عنوان کشوری درحال توسعه، سرانجام شکست خواهد خورد.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85185421/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF