چین و برزیل در حوزه قضایی و مبارزه با تروریسم همکاری ها را افزایش می دهند


تهران-ایرنا- سفیر چین در دیدار با وزیر دادگستری و امنیت عمومی برزیل گفت: پکن مایل است در زمینه های قضائی و مبارزه با تروریسم با برازیلیا همکاری داشته باشد


منبع: https://www.irna.ir/news/85166795/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4