ژاپن بار دیگر خواستار عقب نشینی روسیه از خاک اوکراین شد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن بار دیگر خواسته توکیو از روسیه را برای عقب نشینی از خاک اوکراین تکرار کرد و از سایر کشورها خواست علیه نقض منشور سازمان ملل متحد در مسائلی از جمله تصاحب تمامیت ارضی با اعمال زور ایستادگی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998021/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF