کره جنوبی از حل چالش غرامت کارگران زمان جنگ با ژاپن خبر داد


تهران- ایرنا – کره جنوبی امروز دوشنبه راه حل خود را درباره مساله مورد مناقشه با ژاپن پیرامون غرامت کارگران زمان جنگ در راستای ترمیم روابط دوجانبه دو کشور که سالهاست به عنوان مسئله ای لاینحل باقی مانده ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049027/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF