کره جنوبی و استرالیا راه های پاسخ به تهدیدهای کره شمالی را بررسی کردند


تهران- ایرنا – مقامات سئول اعلام کردند ژنرال های ارشد کره جنوبی و استرالیا امروز دوشنبه درباره پاسخ به تهدیدهای هسته ای و موشکی کره شمالی، امنیت منطقه ای و همکاری نظامی دوجانبه گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213077/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C